. .

Usługi

Zakres naszych usług obejmuje, w szczególności:

 • dokonywanie zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP, dokonywanie zgłoszeń wynalazków w trybach międzynarodowych w EPO i WIPO, zgłaszanie wspólnotowych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów w OHIM;
 • dokonywanie zmian wpisów w rejestrach i prowadzenie spraw z tym związanych;
 • prowadzenie spraw spornych i reprezentowanie stron w sprawach o unieważnienie praw wyłącznych przez Urzędem Patentowym RP, sądami administracyjnymi;
 • prowadzenie spraw i reprezentowanie stron w sprawach o naruszenie praw wyłącznych przed sądami cywilnymi;
 • prowadzenie spraw i reprezentowanie stron w sprawach dotyczących nieuczciwej konkurencji;
 • prowadzenie spraw dotyczących ochrony celnej praw własności przemysłowej przed importowaniem towarów podejrzanych o naruszenie tych praw;
 • doradztwo, przygotowywanie ekspertyz oraz opinii technicznych i prawnych w zakresie praw własności przemysłowej;
 • sporządzanie umów licencyjnych, przeniesienia praw i innych umów dotyczących praw własności przemysłowej;
 • prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących obrotu i ochrony praw własności przemysłowej;
 • monitoring zgłoszeń konkurencji, monitoring rynku;
 • badania patentowe, badania zdolności ochronnej znaków towarowych, badania zdolności rejestrowej wzorów przemysłowych w kraju i za granicą;